Агротехнически   приложения на хумата и магнитната вода

Митко Ненков

Природното земеделие към което отнасяме съвременните органично и биодинамично земеделие заема уверено своето място по цялата планета. В България  то е определено като стратегически приоритет в развитието на селското стопанство за периода 2014-2020 година..[1]   Основание за това е нарастването на количеството площи  сертифицирани за органично земеделие през предходния период от 2006 -2012 година.

Фиг.1

Площи сертифицирани за органично земеделие в България

Природното земеделие, чиято продукция трябва да бъде изобилна, защитена от вредители и с прекрасни вкусови качества изисква и природни методи за агротехническа обработка.  Такъв метод наречен реминерализация на почвата е предложен през  1894 г. от агрохимика Юлиус Хенсел в Германия.[2]  Той се състои във въвеждане на естествен  минерален тор от стрити на прах скални масиви, който възстановява почвеното плодородие. В последствие под наименованието каменно брашно е бил разхвърлян по повърхността на почвата от пионерите на реминерализацията. Идеята ни е дадена в лекциите на духовния учител Петър Дънов /Беинса Дуно/.[3]  : „Тия канари трябва да се разтрошат на малки парчета чрез триене, да стане излъчване и тогава да дойдат до втората фаза, да влезнат в растителното царство.“ 21-ва лекция на Общ окултен клас, 1931 г.

В наши дни е разширена употребата му и за листно подхранване, както и занаторяване с  каменното брашно по начина открит отРоберт Шинделе[4].

Друг   природен метод е използването на структурирана вода  в случая чрез магнитно поле. Такава вода има структура с разкъсани водородни връзки, поради което притежава понижено повърхностно напрежение и като следствие – повишена проникваща способност през клетъчната мембрана. Тя  става достъпна за използване след откриването на промяна в свойствата на водата  протичаща в земното магнитно поле от Майкъл Фарадей през 1864 година.[5] Той установява индуциране на електродвижаща сила в течаща вода, когато я  пропуска през  електропроводяща тръба. Промишлено използване на магнитната вода осъществява  инженер Вермайрен от Белгия презпериода 1938 – 1945 година[6].Първите сведения за увеличаване ръста на растенията при поливане с магнитна вода са от 1965 година, за което съобщаваВили Класен.[7]

Всеки от двата метода запълва определена потребност в природното земеделие. Така хумата  удовлетворява нуждата от силиций за фотозинтезата а с възстановяването на баланса на минералите и микроелементите в почвата способства за повишаване имунитета на растенията. От друга страна поливането с магнитна вода води до подобряване на клетъчния метаболизъм и растежното регулиране в растенията, също такасе повишава устойчивостта им на външни въздействия, подобрява се техния хомеостазис.

Силните страни на използването на двата метода се крият в техните полезни свойства както за растенията, така и за почвата. Ако изобразим основните физиологични процеси и състояния на растението като разположени на четирилистна детелина, от лявата страна са дадени повлияните от магнитната вода, а от дясната страна – тези от хумата.

Фиг. 2 Физиологични процесии състояния в растенията

повлияни от хумата и магнитната вода

Така се очертава и влиянието на тези агротехнически практики върху състоянието на почвата:

Магнитна вода  за обезсоляване на засолени почви[8]и хума за повишаване почвената  активност [2].

Тук терминът  хума  се разглежда катоприроден минерален тор с богат химически състав включително микроелементи и тъждествен с употребявания в практиката термин  каменно брашно поради техния идентичен химически състав.

Фиг. 3Минерален състав на хумата:

Силициев двуокис SiO2, Двужелезен триокис Fe2O3, Алуминиев триокис Al2O3, Магнезиев окис MgO, Калциев окис CaO, Натриев окис Na2O и Калаиев окисK2O

Едновременно с товахуматадейства като акумулатор на космична енергия чрез молекулите на силициевия двуокис.

Фиг. 4 Кирлианова фотография на излъчването от сива хума

Прякото влияние от въвеждане на хумата в почвата се изразява  в повишаване  на  нейната микробна активност поради силно развитата повърхност в която микроелементите действат като катализатори за стимулиране производството на почвени ензими от микробите.

Магнитната водаси понижава повърхностното напрежениеи вискозитета, с което се улеснява транспорта на хранителни вещества в капилярите на растенията и нейната проникваща способност през клетъчната мембрана,също така тя въздейства с енергетичното си поле, и придава виталитет на растенията.

Агротехническите приложения на двата метода се свеждат до стандартни операции в растениевъдството. За хумата това са  – торене, листно подхранване, предсеитбено третиране на семена, а за магнитната вода  – поливане, оросяване, ратене на семена.

Резултатите се проявяват в ускоряване на витаминния синтез, повишаване на минералното съдържание на плодовете и зеленчуците, подобряване на вкусовите качества, ускоряване на зреенето, увеличаване на добивите.

Хуматае 100% естественосредствозаподсилваненарастенията.

С практически изследвания на Институт по физиология на растенията към БАН  едоказананейнатаспособностзаповишаваненаестественатасъпротивителна способностнарастителните организмикъмзаболявания и външнинегативнивъздействия, включително абиотични екологични фактори;

Фиг. 5 Брой на заболяли, счупени и неприхванати растения

при засаждане на пипер обработен с хума.

Ускоряването на клетъчния метаболизъм косвено се доказа чрез измерване скоростта на натрупване на биомаса в случая при царевица обработена с хума в сравнение с контролната

Фиг. 5 Растежно регулиране при царевица третирана с хума

При почвено торене се извършвапо-ефективно и по-бързоизпусканенайонитенаподхранващитевещества (Ca, Mg, Fe, Mn,Zn, Cu и т.н.) откристалнатарешетка, билогичнатаактивностнапочвата се повишава.

Хумата се използва и катосредствоза листно подхранване (въввиднаводнасуспенсия) с интервалот две – дочетириседмици. Притовасеизползвамалкоколичествохума, само  300 г/декар (0.3%).

Подобрявасефотосинтезата и сеповишаваклетъчния метаболизъм на растенията;

Повишавасесъдържаниетонаполезниелементи– захар, флавоноиди ивитамини в растенията;

Фиг. 6 Съдържание на витамин С в домати

поливани с активирана вода в радиотрон с хума .[9]

Подобряват се качественитехарактеристикинарастенията

Фиг. 7 Апарат за активиране на водата с хума Радиотрон.[10]

Понижавасе съдържаниетонанитрати, например, в краставици, пипер, зелена салата.

Фиг. 7 Съдържание на нитрати в пипер обработен с хума

Подходяща езаизползванепривсичкирастителникултури, включително тревни площи.

Основните мотивиранипотребителиса ферми с органично и биологично земеделие. Някои от предимствата при използване на хумата в растениевъдството са:

 • Повишава сорбционния капацитет на почвата и увеличава нейната микробна активност
 • Увеличава добива на растителна продукция до 40 %
 • Намалява материалните разходи до 30 %
 • Увеличава се витаминния синтез над 30 %
 • Повишава се съдържанието на минерали в продукцията
 • Намалява се нитратното съдържание в продукцията
 • Повишава се имунитета на растенията

В редица публикации са описани изследвания за влиянието на магнитното поле върху растенията. В тях се посочва неговото въздействие върху растежа им, върху газовата обмяна, върху интензивността на поглъщане на минералните вещества и движението на протоплазмата в клетките. При това в зависимост от силата на магнитното поле може да се получи стимулация или подтискане в развитието на растенията или на техни части. Така например установено е, че по-силните магнитни полета подтискат растежа на корена, докато по-слабите го стимулират.Предимствата при използване на магнитната вода за поливане в растениевъдството са:

o          Подобряване на метаболизма на растенията

o          Подобряване на хомеостазиса на растенията

o          Повишаване на добива от растенията до 40 %

o          Ускоряване на зреенето до 14 дни

o          Повишава се кълнеямостта на семената

o          Намалява се нитратното съдържание в продукцията

o          Регулира се киселинността на почвата

Фиг. 8 Устойчивост на магнитни бури

за вода обработена с МагСтатор

Фиг. 9 Магнитен статор с диаметър до 50 мм,

за поливни инсталации в растениевъдството

Фиг. 10 Магнитен статор за открито канално

поливане в растениневъдството.[10]

Изводи:

Хумата и магнитната вода са перспективни агротехники в природното земеделие със следните предимства:

 • Надеждност при функционирането
 • Проста употреба – чрез торене и напояване
 • Достъпност поради ниската им цена
 • Широк диапазон на приложение
 • Екологични резултати от използването им

Препоръки

за възможното бъдеще  на приложенията на хумата и магнитната вода в биодинамичното земеделие в нашата страна – чрез ефективно разпространване на положителните практики сред обществеността и в специализираните учебно-методични звена.

Източници:

 1. Национална стратегия за развитие на селското стопанство до 2020 г.

2.Hensel Julius, Bread from stones, A new and rational system for land fertilization and physical regeneration, Soil and health library, Tree state press, South Carolina, USA 2009.

 1. Петър Дънов, 21-ва лекция на Общ окултен клас, 1931 г.

4.http://www.mineralien.co.at/en/home/how-it-all-began.html

5.http://mundi.com/Library/learn-more/faq/

6.https://www.google.bg/patents/US2652925?dq=vermeiren+1945&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwiasvnjpozMAhXFDpoKHQfKD7sQ6AEIHjAA

 1. Классен В. Омагничивание водных систем. М., Химия, 1978.
 2. Вопросы теории и практики магнитной обработки воды и водных систем. Сборник третьего всесоюзного совещания. Новочеркаск. Изд. Новочеркаского политехнического института, 1975.
 3. Никола Станчев, Индукционно активиращо действие на хумата върху водни разтвори, материали и биологични обекти. Научен доклад пред Петата международна екологишческа конференция Свиеко-90, Свищов, 1991 г. /непубликуван/.
 4. 10. Протокол № 11-12/1990 на Лаборатория по токсикология на храненето – ХЕИ Велико Търново за анализ на оранжерийни домати сорт Пикадор 2. Велико Търново, 1990.